در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار تهران

ماهان تیموری از سفر خود به امارات و ضعف برخی از مدیران داخلی میگوید

ماهان تیموری:مدیران ما باید قویتر عمل کنند ایران ظرفیت بیشتری دارد.

اشتراک گذاری: