گفتگو با برادران شریفی کارگردانان نمایش هیبنوگوژیک

رضا پاپی:من از سال 77 بصورت حرفه کار تئاتر انجام میدهم.

عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر:دولت به هنر های نمایشی سوبسیت بدهد

محمد فدوی:نقاشی هایم بر اساس معماری اصیل ایرانیست.

ایرج اسکندری: هنرمندان جوان تا جایی که میتوانند طراحی انجام دهند

سجاد باغبان ماهر از جشنواره هنرهای تجسمی فجر می گوید

گفتگو با مجید عباسی در میزبان هنر

در حاشیه نمایش داری داری داری داری یا نداری صورت گرفت

سجاد قاطعی:نمایش شغال حق مطلبش را ادا نکرد.

نوا یاوریان: نمایش شغال اولین کار جدی من است.

بهمن وخشور در باره محدودیت سنی این نمایش توضیح داد.

صفحه9 از13