در حاشیه نمایش کمدی خیالبافها صورت کرفت
کارگردان نمایش کمدی باجناق های کله پوک

مهدی شیخی:به تئاترهیچگونه کمکی نمیشود

پژمان علیپور: تئاتر نیاز به حمایت تماشاگران دارد.

بهروز پور گرجی:سعی داریم با این نمایش مرز بین بین تئاتر کمدی و روشن فکری را از بین ببریم

انتقاد این هنرمند از صندوق هنرمندان و ضعیت بیمه هنرمندان

بهزاد رواقی: بیمارستان هنر تاسیس شود تا هنرمندان جایگاهشان حفظ شود

صفحه5 از13