به مناسبت هفت کرامت صورت گرفت آقای یزدی از برنامه خادمیاران رضوی در هفته کرامت توضیح میدهد توضیح می هد.

اشتراک گذاری: