مسعود مقتدر: بیایید از هر قوم و نژادی که هستیم ما هم وطنیم و این وطن برای ما مهم است بیایید برای اینکه دشمن نتواند به ما تجاوز کند با هم متحد و یک صدا شویم واز وطنمان دفاع کنیم.